obchodní podmínky - prodej přírodního kamene

obchodní podmínky - prodej přírodního kamene

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro dodávky přírodního kamene


dodavatel (prodávající):
Prochorova s.r.o.
Pod Svahy 994
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 26282372
DIČ: CZ26282372
prodejní sklad: Staré Město, ul. Tovární 10771. předmětem dodávky je zboží z přírodního kamene dle aktuální nabídky, dále jen zboží.

2. Tyto obchodní podmínky vymezují vztahy mezi smluvními stranami, kde dodavatel dodává zboží v kvalitě, jakosti, množství a sortimentu, jež odpovídá požadavkům odběratele.

 

3.Projeví-li kupující zájem odebrat od prodávajícího některé ze zboží v jeho nabídce nebo jiné obdobné zboží dodávané prodávajícím, které má prodávající momentálně skladem:
Prodávající vystaví daňový doklad vč. zákonné DPH, který slouží zároveň jako dodací list. Kupující je povinen na základě daňového dokladu zaplatit v hotovosti kupní cenu (po domluvě s prodávajícím případně bezhotovostně), zboží převzít a na vlastní náklady odvézt. Po dohodě s prodávajícím existuje možnost dodávky zboží včetně dopravy na místo určené kupujícím. Všechny náklady spojené s přepravou zboží jdou na vrub kupujícího. Dodáním zboží kupujícímu vzniká mezi účastníky kupní smlova ohledně předmětného zboží a současně přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Palety či jiné obaly je možno řešit buď výměnou jiné ve stejné kvalitě nebo zálohově. Výměna zboží za jiné je možná, závisí však vždy od konkrétního případu a všechny případné prokazatelně vzniklé náklady spojené s touto výměnou jdou na vrub kupujícího. Vrácení zboží možné není.
Projeví-li kupující zájem odebrat od prodávajícího některé ze zboží v jeho nabídce nebo jiné obdobné zboží dodávané prodávajícím, které nemá prodávající momentálně skladem, předloží kupující příslušnou objednávku. Objednávka musí obsahovat požadovaný druh a množství zboží. Objednávku je možno učinit osobně, poštou klasickou nebo elektronickou, vždy však musí být písemnou formou. Po bezvýhradném potvrzení objednávky prodávajícím bude vystavena zálohová faktura dle aktuálního ceníku ve výši 50% konečné částky.
Termín dodání je do 4 kalendářních týdnů následujících po přijetí objednávky.
Termín dodání se může prodloužit z důvodů, které nemůže dodavatel ovlivnit:
-vážné provozní důvody jako např. výpadek výroby, nepřízeň počasí,
-živelná pohroma, stávka,
-kupující je v prodlení s plněním svých závazků vůči prodávajícímu,
- celková výše závazků kupujícího vůči prodávajícímu (včetně dosud nesplatných) by přesáhla zbožový limit 35000Kč.
- požadované množství je větší než obvyklé nebo
existují jiné důvody, pro které není prodávající schopen dodat kupujícímu požadované zboží. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu nedodržením termínu dodání zboží.
Kupující je povinen zboží, které bylo předmětem objednávky převzít a na vlastní náklady odvézt. Po dohodě s prodávajícím existuje možnost dodávky zboží včetně dopravy na místo určené kupujícím. Všechny náklady spojené s přepravou zboží jdou na vrub kupujícího. Dodáním zboží kupujícímu vzniká mezi účastníky kupní smlova ohledně předmětného zboží a současně přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Po převzetí zboží uhradí kupující prodávajícímu na základě konečné faktury doplatek v hotovosti. Dokladem o dodání zboží a tedy i o uzavření kupní smlouvy je dodací list potvrzený zástupcem kupujícího. Dodací list bude mj. obsahovat den dodání zboží, druh a množství dodaného zboží a kupní cenu. Ve výjimečných případech, zejména je-li to v zájmu kupujícího nemusí dodací list výši kupní ceny obsahovat. Účastníci výslovně ujednávají, že vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn na náklady kupujícího zboží zpětně převzít bez ohledu na to v jakém držení se nalézá.
Palety či jiné obaly je možno řešit buď výměnou jiné ve stejné kvalitě nebo zálohově.
Výměna zboží za jiné je možná, závisí však vždy od konkrétního případu a všechny případné prokazatelně vzniklé náklady spojené s touto výměnou jdou na vrub kupujícího. Vrácení zboží možné není.
Bezplatné zrušení objednávky je možné do 48 hodin po odeslání, po uplynutí této lhůty se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit všechny náklady, které prokazatelně vznikly prodávajícímu se zrušením konkrétní objednávky.

4.Na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s odstavcem 3 těchto obchodních podmínek vznikne kupujícímu povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupní cena dodaného zboží je ujednána dohodou s tím, že zpravidla vychází z ceníku prodávajícího a bude vyznačena na dodacím listu. K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Podpisem dodacího listu projevuje kupující svůj výslovný souhlas s výší kupní ceny. Kupní cena bude splatná na základě faktury vystavené prodávajícím a obvykle předané kupujícímu spolu se zbožím anebo mu zaslané poštou, a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Splatnost kupní ceny při bezhotovostní úhradě činí 14 dnů ode dne dodání zboží. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje platit prodávajícímu smluvní úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

5.Zboží dodávané prodávajícím je čistě přírodního charakteru, tudíž se od případného fotografického vyobrazení může v barvě lišit. Protože přírodní kámen není průmyslový výrobek, tak různé odchylky v struktuře, textuře, barvě, tloušťce, popř. stopy po ručním opracování musí být tolerovány a nemohou být důvodem k reklamaci.
Minimální odběr nepravidelných kamenů na dlažby a obklady je 1m2, přičemž 1m2 se rozumí paletový metr (1 vrstva na paletě), z tohoto důvodu vždy doporučujeme odebrat větší množství než je skutečná výměra pro realizaci. Materiál nelze třídit a vybírat např.stejné tloušťky, velikosti či odstíny.

6. Dlažby stonia:
Rozměry formátů jsou pouze orientační, poněvadž se jedná o kompletně ručně zpracovávaný materiál. Možná rozměrová odchylka je1cm od deklarovaného rozměru. Drobné odlomeniny po stranách a rozích do velikosti 2cm jsou taktéž možné a nejsou důvodem k reklamaci. Stejně tak stopy po nástrojích, které se mohou na povrchu vyskytnout nemohou být důvodem k reklamaci.
Dlažby stonia jsou čistě přírodní materiál, ručně těžený a opracovávaný, tudíž odchylky v struktuře, textuře, barvě a síle nejsou závadou, ale naopak jedinečným dokladem přírodního původu. V dodávce se mohou vyskytnout i takové barevné variace, které nejsou na předloženém vzoru, vždy se však jedná o barevné variace objednaného druhu kamene. Veškerá fotografická vyobrazení jsou pouze orientační, protože žádná technologie fotografování a tisku nedokáže věrně zobrazit originální barevné variace toho kterého druhu kamene.
Dlažby stonia jsou z velmi trvanlivého mrazuvzdorného křemičitého pískovce a vápence, vhodné do exterieru i interieru. Drobné odpadlé kousky (šupinky) z povrchu vzniklé při těžbě nemohou být předmětem reklamace. Prodávající doporučuje zlepšit odolnost a trvanlivost kamene hydrofobizačními prostředky (např. Waterstop,Repesil aj.).


7.Reklamace a ostatní záležitosti v těchto obchodních podmínkách neuvedené se řídí právem České republiky-obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími. Ve všech záležitostech spojených s plněním těchto obchodních podmínek nebo kupních smluv v souladu s nimi realizovaných jsou oprávněni jménem účastníků vystupovat a činit právní úkony všechny osoby, o kterých lze důvodně předpokládat, že jejich postavení je k takovéto činnosti opravňuje (např. pracovníci obch. oddělení, skladníci, řidiči apod.) a to bez ohledu na druh jejich právního vztahu k příslušnému účastníkovi smlouvy a způsob jejich pověření k takovéto činnosti.


V Uherském Hradišti dne: 1.5.2014

aktuality16.11. ZAVŘENO

12.11.2018 |
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím